Pomoc prawna w sprawach o likwidację polisolokaty

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach również obecnie, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znacznie większa ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są w większości wypadków niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.